Servicevejledning

Her finder du nærmere information og guides til almene vedligeholdelse af dit lejemål.

Vagtordning uden for 360 North’s åbningstid
360 North Property management har indgået aftale med Recover Nordic om vagtordning på telefonen, uden for 360 North’s normale åbningstid, og skal sikre at der sker en hurtig indgriben ved alvorlige drift-forstyrrelser eller alvorlige skader på boligen.

Du kan ringe til Recover Nordic på tlf.: 70 100 888

Akutte skader er typisk:
• Skybrud (ved fare for skade på ejendomme og teknik)
• Storm (Udbedring, hvis der er fare for følgeskader)
• Vand (sprængte vand- og varmerør)
• Varme (Svigt i varmeforsyningen i større omfang – kun i vinterperioden)
• Indbrud (Sikring efter indbrud, hvis døre eller vinduer er brudt op)
• Hærværk (Ødelagte ruder samt afdækning – undgå tyveri/indbrud)
• Elevator (Svigt)
• Kloak/faldstammer (Forstoppelse, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige)

Akutte skader er IKKE:
• En vandhane der drypper eller toilet der løber
• Manglende varme på enkelte radiatorer
• Et tilstoppet køkkenafløb
• En enkelt vaskemaskine eller tørretumbler der ikke virker
• En sikring der er sprunget

Ved Brand: Ring til alarmcentralen på 112 – og derefter til vagttelefonen.

Opstår der en situation, hvor du er i tvivl, kan du ringe til vagtnummeret og forelægge dem skaden. Så laver de en vurdering.
Ved eventuelt misbrug og unødigt udkald af håndværkere, vil betaling blive opkrævet hos den enkelte lejer.

Forekommer der byggearbejde/renovationer på din ejendom, vil du blive varslet 6-8 uger før påbegyndelse af arbejdet.

Hvis vi skal have adgang til dit lejemål, vil du blive varslet eller kontaktet.

Afkalkning af din vandhane:
Læg de aftagelige dele i mildt afkalkningsmiddel i et par minutter. Børst efter med en tandbørste på de tilkalkede områder.
Selve gevindet og tuden på vandhanen kan også afkalkes. Tag her en frysepose med afkalker i. Bind den op omkring tuden på vandhanen og bind den fast med en elastik – lad det virke i et par minutter. 
Skyl derefter delene med vand og sæt dem igen på vandhanen.

Afkalkning af din bruser:

Skru først den tilkalkede håndbruser af bruserslangen og læg den i mildt afkalkningsmiddel i et par minutter. Børst efter med en tandbørste på de tilkalkede områder.
Skyl derefter med vand og påfør igen på bruserslangen.

Hvis man har problemer med manglende varme i sine radiatorer, kan det skyldes, at pakdåsen inde i radiatorventilen har sat sig fast. For at løse problemet kan man forsøge at ”motionere” pakdåsen, så den måske løsner sig.

På din dørtelefon er der en lydløs knap. Tjek om denne er slået til. På nogen af vores dørtelefoner, vil der være en lille rød lampe, som vil lyse, hvis lydløs funktionen er slået til.

Ser du rotter i dit lejemål eller på ejendommens område, kontakt straks din kommune for bekæmpelse af rotter, både inden- og udendørs.

Sørg jævnligt at bruge afløbsrens i dine afløb. Undgå så vidt det er muligt for meget hår, kaffegrums, fedt fra panden m.m. i dit afløb, da det stopper hurtigere til.

Tjek om toilettet løber
Det er ikke altid, du kan se, om dit toilet løber. Men du kan nemt teste det. Når toilettet har stået ubrugt nogle timer, bør kummen være tør. Hvis du holder et stykke toiletpapir ind på den bagerste del af kummen, vil det blive vådt, hvis toilettet løber.

Der er forskel på toiletter

Denne guide gælder til det mest solgte toilet i Danmark nemlig: et Ifö toilet med vippeknap til stort og lille skyl.

Luk for vandet
• Ved siden af dit toilet sidder der sandsynligvis en lille lukkeventil, som du kan slukke for vandet kun til toilettet på.
• Drej den, så der ikke kommer vand til toilettet, mens du skifter pakning.

Fjern vippeknappen
• Vippeknappen kan du tage af ved at stikke en smal genstand ned mellem knap og holder og forsigtigt krænge dem fra hinanden. Dette kan gøres med fingrene ved at trykke ned i den ene ende og hive i den anden.
• Under knappen sidder en topskrue, som løsnes. Når den er løsnet, kan du tage hele knapsystemet op. Husk hvordan det sad sammen, så du kan samle det igen, når du er færdig.

Udløbsventilen tages op
• Tag cisternelåget af toilettet, så du kan komme til indmaden. Her finder du først udløbsventilen. Det er den, vippeknappen sidder over, og som styrer stort og lille skyl.
• Slå den løs ved at sætte en skruetrækker mod gevindet, hvor topskruen sad fast og giv et dask. Så klikker den løs. Prøver du at vriste den løs, risikerer du, at den brækker.
• Har du ikke allerede skyllet vandet ud, kommer det ud, når du tager ventilen op af cisternen.

Nu har du fundet pakningen
• Den sidder i bunden af udløbsventilen og er lige til at pille af med fingrene. Er den lidt svær at få løs, kan du smøre den med lidt opvaskemiddel.
• En ny pakning sættes på, så den tynde del af gummiet vender nedad.

Sæt det hele sammen igen
Når udløbsventilen skal på plads, skal du være opmærksom på, at den skal sidde, som den gjorde før, for at du kan være sikker på, den bliver helt tæt.

Følg så guiden baglæns og voila: toilettet løber nu ingen steder

Dataansvarlighed

Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt

360 North Property Management (databehandler) – som administrator -på vegne af udlejer behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data, er:

360 North Property Management ApS
Göteborg Plads 1, 9. Sal, DK-2150 Nordhavn
CVR: 38786326

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os på info@360north.dk.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er lejer i en af de ejendomme, som vi administrere. Det er blandt andet persondata, som vi i henhold til lovgivningen skal behandle, men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejeaftale med dig, samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

• Almindelige persondata, eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og din kontakt-e-mailadresse
• CPR-nummer
• Andre almindelige oplysninger, herunder tv-billeder i forbindelse med overvågning.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.

Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at private områder, eksempelvis ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.
Det sker til brug for:

• Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
• Administration af dit lejemål, herunder nødvendig kommunikation med dig
• Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende
• Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav
• Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdatering fra offentlige databaser (CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Eventuelle ændringer bedes meddelt til 360 North Property Management med anførsel af dit kundenummer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til
Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere dit lejemål, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata – også uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Henvend dig til 360 North Property Management hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det
Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder beboeren som aftager af fx gas eller el-forbrug på adressen, tilmelder opkrævningen af husleje til Nets, korrespondance via e-boks m.v. Det kan også være, hvis der behandles tvister i huslejenævnet eller boligretten. 
Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring uden at vi indhenter dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.
Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering. 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans
Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til 360 North Property Management. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan henvende dig til info@360north.dk hvis du vil gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at flytte dine data
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.
Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest to måned efter vi har modtaget din henvendelse.

360 North Property Management ApS
Göteborg Plads 1, 9. Sal, DK-2150 Nordhavn – info@360north.dk – CVR-38786326

Du er altid meget velkommen til at kontakte os som lejer, samarbejdspartner eller bare for at høre mere om, hvem vi er.
Alle vores ledige lejemål bliver annonceret på officielle boligportaler:
www.boligportal.dk and www.housingcompany.dk

© Copyright 360 North. 

Kontakt 39456200