Privatlivspolitik

Revideret: 28-08-2019

1. Dataansvar

Dit ejendomsselskab er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Dataansvarlig for dine personoplysninger vil være det ejendomsselskab hvor du søger en bolig eller det ejendomsselskab som står på din lejekontrakt.

Dit ejendomsselskab har overladt den daglige administration af dit lejemål til 360 North Property Management (”360 North”/”vi”/”os”). Det medfører, at 360 North behandler dine personoplysninger som databehandler, på vegne af dit ejendomsselskab. Hvis du har spørgsmål om behandling af dine personoplysninger, bedes du derfor kontakte 360 North og ikke dit ejendomsselskab:

360 North Property Management ApS
Göteborg Plads 1, 9. Sal
DK-2150 Nordhavn
CVR-38786326
Telefon: 39 45 62 00
Mail: info@360north.dk

Denne privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”) giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage, i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken gælder for behandling af personoplysninger, der indsamles om dig, forud for, under eller efter ophør af dit lejeforhold. Indsamling af personoplysninger kan ske via hjemmesiden www.360north.dk/, Appen ”360 North”, fra andre lejere i lejemålet, ejendomsmæglere, i forbindelse med køb af virksomhed, fra ejendomsselskabets tidligere ejendomsadministrator, fra Boligportalen, fra offentlige myndigheder, offentlige registre samt direkte fra dig.

2. Formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag

Til hvilke formål dine personoplysninger behandles til, hvilke typer af personoplysninger, der behandles og hvad retsgrundlaget er for behandling af dine personoplysninger, vil afhænge af hvert enkelt konkrete lejeforhold. I nedenstående skema fremgår de mulige formål, typer af personoplysninger og retsgrundlag, som kan anvendes.

• For at kunne vurdere, om du kan få en lejebolig.

• For at kunne sætte dig på interesseliste til en lejebolig.

• For at tjekke dig i RKI. Det er et aftaleretligt krav for at modtage en lejebolig, at du afgiver dit CPR-nummer, så vi kan undersøge din kreditværdighed i RKI med henblik på at vurdere, om du kan få en bolig.

• Administration af dit lejemål, herunder nødvendig kommunikation.

• For at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (fx huslejenævnssager og inkassosager).

• For at opfylde lovkrav og for at kunne overholde vores retlige forpligtelser.

• For at overholde bestemmelser i lejekontrakten, herunder opkræve leje/a conto forbrug.

• For at sende dig servicemeddelelser.

• For at imødekomme dine forespørgsler.

• For at behandle klager fra dig eller klager om dig.

• Som identifikation i tilfælde af misligholdelse af lejeaftalen.

• For at Tv-overvåge ejendommen. Opsætning af Tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i Tv-overvågningsloven.

• I forbindelse med køb og salg af ejendommen samt forud for køb og salg af fast ejendom (due diligence).

• For at kunne legitimere dig.

• I forbindelse med en eventuel udsættelse via fogeden.

a) Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, mailkorrespondance, type lejlighed du søger, nuværende boligforhold, relationer mellem dem, der skal bo i lejligheden og telefonnummer.

b) Fortrolige oplysninger:
• CPR-nummer indhentes for at kunne tjekke, hvorvidt du er registreret i RKI.

a) Almindelige personoplysninger:
• Navn på lejere, adresse, telefonnummer, oplysninger om dit lejeforhold, lønsedler, klagesager, sygesikringsbevis, husordenssager, huslejenævnssager, varme- og vandforbrug, øvrige eventuelle forbrugsoplysninger, advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet, betalingsmisligholdelse, Tv-billeder, log-in oplysninger til App, kundenummer, korrespondance med advokater, til- og fraflytningsrapporter, oplysninger afgivet af andre lejere, øvrige overtrædelser af lejeforholdet, sager om lejefastsættelse, og billeddokumentation.

b) Fortrolige personoplysninger:
• CPR-nummer.
• Konto- og kortoplysninger.

c) Følsomme personoplysninger:
• I helt særlige tilfælde kan de konkrete forhold medføre, at der indsamles oplysninger om dit helbred eller oplysninger om handicap.

a) Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger sker af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en mulig kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

b) Behandling af oplysninger om, hvorvidt du står angivet i RKI og behandling af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.

a) Behandlingen af de nævnte almindelige personoplysninger kan ske:
• med henblik på at opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b);
• med henblik på at overholde udlejers retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c);
• som følge af udlejers legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
• som følge af udlejers legitime interesse i at kunne overvåge grunden (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

b) Behandlingen af dit CPR-nummer sker med dit forudgående samtykke (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2). Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af samtykke har ikke betydning for den behandling, som blev foretaget, inden tilbagekaldelsen.

c) Behandling af de nævnte følsomme oplysninger kan ske:
• For at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).
• For at overholde udlejers arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).

3. Modtagere

I visse tilfælde bliver dine personoplysninger videregivet til selvstændige dataansvarlige, hvis det er ejendomsselskabet pålagt, eller hvis det på anden måde følger af lejeforholdet. Det drejer som om følgende kategorier af modtagere:

• Koncernforbundne selskaber.
• Forsyningsselskaber.
• Revisorer.
• Advokater.
• Offentlige myndigheder.
• Nets.
• Domstole.
• Potentielle købere af fast ejendom.

Dine personoplysninger overlades yderligere til samarbejdspartnere, der leverer ydelser på ejendomsselskabets vegne. Foruden 360 North, drejer det sig om følgende kategorier af databehandlere:

• Koncernforbundne selskaber
• Leverandører af IT-ydelser og IT-systemer.

Dine personoplysninger bliver hverken overladt eller videregivet til databehandlere eller datasansvarlige uden for EU-/EØS.

4. Sletning

Hvis du har ansøgt om et lejemål, eller du har stået på interesseliste til et lejemål, og du ikke får lejemålet, slettes dine personoplysninger snarest muligt efter, at du har fået besked om, at du ikke fik lejemålet.

Hvis du er lejer eller har været lejer, slettes dine personoplysninger løbende, når der ikke længere er behov for at behandle dem, til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysninger kan dog behandles og opbevares på ubestemt tid i anonymiseret form. Vi har fastlagt interne slettefrister for behandlingen af de forskellige personoplysninger.

5. Opdatering af oplysninger

Vi forsøger løbende at kontrollere, at de personoplysninger vi behandler om dig, er korrekte og ajourførte. Det gør vi bl.a. ved at kontakte dig eller sammenholde dine oplysninger med offentlige databaser. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig dog også oplyse os om ændringer i dine oplysninger. Eventuelle ændringer bedes meddelt til info@360north.dk med anførsel af dit kundenummer.

6. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Vi forsøger på bedst mulig vis at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Følsomme og fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form iht. Datatilsynets vejledninger.
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

7. Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
• Du har du ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har ret til at anmode om begrænsning af dine personoplysninger.
• Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt anmode om transmission af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

8. Cookies

For oplysning om, hvilke cookies der anvendes på www.360north.dk/, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere dem, henvises der til cookiepolitikken som findes her: 360north.dk/privacy-policy/

9. Kontakt og klage

Ønsker du at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 39 45 62 00 eller mail: info@360north.dk  

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

9. Ændringer af Privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.360north.dk/ Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

Cookiepolitik 

Revideret: 28-08-2019

1. Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

360 North Property Management ApS
Göteborg Plads 1, 9. Sal
DK-2150 Nordhavn
CVR-38786326
Telefon: 39 45 62 00
Mail: info@360north.dk.

2. Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når bru-geren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

3. Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7

4. Cookies på www.360north.dk + 360udlejning.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret den [06/08/2019].

I det nedenstående fremgår de cookies, der på nuværende tidspunkt anvendes på www.360north.dk

Nødvendige cookies & Funktionelle cookies (15)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar, ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.

Statistiske cookies (7)
Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.

Marketing (2)
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

Uklassificerede (3)
Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere, sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

5. Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 45 62 00 eller på mail info@360north.dk

360 North Property Management ApS
Göteborg Plads 1, 9. Sal 
DK-2150 Nordhavn
info@360north.dk
CVR-38786326

Kontakt: 39 45 62 00